Workshop 2009

Elektromagnetyzm w środowisku człowieka – szansa czy zagrożenie
7-9 grudnia 2009, Kraków- Zalesie

Tematyka:

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu organizuje od wielu lat spotkania robocze poświęcone prezentacji wyników badań nad związkami pola elektromagnetycznego ze środowiskiem naturalnym człowieka. Dyskutowane w trakcie spotkań problemy przyczyniają się do lepszego rozumienia zjawisk bioelektromagnetycznych, zarówno w środowisku inżynierów i fizyków, jak i lekarzy i biologów. Spotkanie tegoroczne poszerza obszary dyskusji o inne jeszcze aplikacje pola elektromagnetyczne w otoczeniu człowieka, aplikacje medyczne i techniczne. Aplikacje techniczne to wszystko to co służy człowiekowi w poprawie jakości jego życia. Wkraczamy tutaj w dziedzinę inżynierii społecznej.

Formuła spotkań roboczych, kształtowana przez 10 lat, ma charakter otwarty i roboczy. Otwartość oznacza dopuszczenie szerokiej tema-tyki, a roboczy charakter oznacza, że prace prezentowane są pracami w toku, a wyniki nie zawsze jeszcze zweryfikowane i ostateczne. Dobrym zwyczajem warsztatów PTZE jest szczególna przychylność dla prezentowania wyników badań uzyskiwanych w trakcie realizacji doktoratów. Możliwość prezentacji swoich wyników, poddania ich weryfikacji starszych kolegów, jest niezmiernie ważnym elementem w pro-cesie promocyjnym.
Przewiduje się wygłoszenie 2-3 dłuższych referatów (do 30 minut) o charakterze ogólniejszym, przedstawiających state of art danej specjalności oraz krótsze (10 minut) przedstawienie nadesłanych referatów i komunikatów.

Terminarz:

Autorzy referatów proszeni są o przygotowanie streszczenia – i nadesłanie do 21.11.2009, 1-2 strony – będą one wydane jako materiały do dyskusji na prawach rękopisu. Podobnie jak w latach ubiegłych, planujemy wydanie pełnych referatów w formie książkowej.

Miejsce:

Folwarku Zalesie
32-020 Wieliczka, Grajów 150
tel. +48 12 271 28 93
tel./fax +48 12 271 37 14
e-mail: biuro@folwarkzalesie.pl
www: www.folwarkzalesie.pl
Opłata za udział w konferencji wynosi 530 PLN i pokrywa pełne utrzymanie (nocleg + wyżywienie od 7.12 -kolacja do 9.12 – obiad)