XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009 r

współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Sponsorzy:
         

Organizatorzy:

Przewodniczący Aleksander Dackiewicz
Prezes PTZE Andrzej Krawczyk
Sekretarz Naukowy PTZE Romuald Kotowski

Miejsce Konferencji:

BELLIS RESORT HOTEL MAZURIA
Worliny 33, 14-105 Łukta
tel.:  89 649 99 99
fax:  89 649 99 00
www.hotelmasuria.pl
hotelmasuria@fortenhotels.pl

Cel:

Celem XIX Sympozjum PTZE jest prezentacja prac własnych (również będących w toku) i prac przeglądowych, dotyczących w szerokim sensie elektromagnetyzmu. Mile widziane są prace przedstawiające najnowsze trendy w nauce polskiej i świa-towej oraz podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Sympozjum młodych pracowników nauki.
Uwaga: w XIX Sympozjum PTZE  wezmą udział goście zagraniczni – prosimy zatem o przygotowanie prezentacji wizualnej i/lub wypowiedzi ustnej  w języku angielskim.
Nasza tradycyjna tematyka to:

1.  Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
2.  Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
3.  Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
4.  Elektromagnetyzm obliczeniowy
5.  Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
6.  Materiały elektromagnetyczne
7.  Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

Referaty są opiniowane przez Komitet Naukowy na podstawie przesłanej dwustronicowej skróconej wersji. Streszczenia zakwalifikowanych referatów zostaną wydrukowane w mate-riałach Sympozjum. Prace zaprezentowane na konferencji mogą być, po ponownej recenzji, zakwalifikowane do publikacji w pełnej wersji w Przeglądzie Elektrotechnicznym.

Terminarz:

Zgłoszenie, przesłanie streszczenia artykułu (2 strony wg załączonego wzoru)):
(preferowana forma elektroniczna): 14 marca 2009
Zakończenie procesu recenzowania prac: 30 kwietnia 2009
Termin wniesienia opłaty: 6 czerwca  2009
Wręczenie uczestnikom programu Konferencji (wcześniej dostępny na stronie internetowej): 22 czerwca 2009

Zgłoszenia:

1. Zgłoszenie obejmuje wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z dwustronicowym streszczeniem.
2. Opłatę konferencyjną w wysokości 1050 zł prosimy przesłać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
PKO BP III Oddział w Warszawie
Nr rachunku 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
z adnotacją: PTZE’2009
3. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski, ale referaty przygotowane w ję-zyku angielskim, ze względu na udział gości zagranicznych,  będą mile widziane.

Pisemna informacja o konferencji wysyłana będzie łącznie z Biuletynem PTZE.

Adresy do korespondencji:

Aleksander Dackiewicz
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
,Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
tel.: (022) 4136506
tel. komórkowy: +48 602206506
e-mail: adackiewicz@era.pl

(przesyłanie referatów)
Andrzej Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel.: (022) 623-4647
tel. komórkowy: +48 600 919191

e-mail: ankra@ciop.pl