XVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

Zamość, 1-4 czerwca 2008 r.

Wychodząc naprzeciw prośbom wielu z Państwa, przesunięty został termin nadsyłania 2-stronicowych streszczeń referatów i zgłoszeń na dzień 26 marca 2008.

Cel:

Celem XVIII Sympozjum PTZE jest prezentacja prac własnych (również będących w toku) i prac przeglądowych, dotyczących w szerokim sensie elektromagnetyzmu. Mile widziane są prace przedstawiające najnowsze trendy w nauce polskiej i świa-towej oraz podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Sympozjum młodych pracowników nauki.
Uwaga: XVIII Sympozjum PTZE będzie organizowane wspólnie z konferencją 2nd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’08 (www.krawczas.home.pl/ptze.pl/produkcja/SAEM08), w której wezmą udział goście ze Slowenii i Mace-donii a także innych krajów – prosimy zatem o przygotowanie prezentacji wizualnej i/lub wypowiedzi ustnej  w języku angielskim.

Tematyka:

  1. Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
  2. Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
  3. Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
  4. Elektromagnetyzm obliczeniowy
  5. Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
  6. Materiały elektromagnetyczne
  7. Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

Terminarz:

Zgłoszenie 01.03.2008 r.
Przesłanie streszczenia artykułu (2 strony wg załączonego wzoru – preferowana forma elektroniczna)
01.03.2008 r.
Zakończenie procesu recenzowania prac 21.04.2008 r.
Wniesienie opłaty
19.05.2008 r.
Wręczenie uczestnikom programu Konferencji (wcześniej dostępny na stronie internetowej)  02.06.2008 r.


Miejsce:

Nazwa: Hotel Orbis Zamojski
Adres: Kołłątaja 2/4/6, 22-400 Zamość
Telefon: 066 427-30-10
Strona www: www.zamojski.noclegiw.pl

Zgłoszenia:

1. Zgłoszenie obejmuje wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z dwustronicowym streszczeniem.
2. Opłatę konferencyjną w wysokości 1050 zł prosimy przesłać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu:

PKO BP III Oddział w Warszawie
Nr rachunku 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
z adnotacją: PTZE’2008

3. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski, ale referaty przygotowane w ję-zyku angielskim będą mile widziane.

Adresy do korespondencji:

Andrzej Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel.: (022) 623-4647
e-mail: ankra@ciop.pl

(sprawy organizacyjne)
Andrzej Wac-Włodarczyk
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38a
20-618 Lublin
tel.:(081) 538 11 01
e-mail: a.wac-wlodarczyk@pollub.pl