Misja

Cele działalności Polskiego Towarzystawa Zastosowań Elektromagnetyzmu

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu zostały sformułowane w Statucie PTZE oraz w Uchwale Programowej I-ego Walnego Zgromadzenia PTZE. Mimo upływu lat są one nadal aktualne i są systematycznie, wytrwale i cierpliwie, realizowane przez kolejne Zarządy PTZE. Najogólniej sprowadzają się one do następujących punktów:

  • promocja współdziałania uczonych reprezentujących różne dyscypliny w dziedzinie zastosowań elektromagnetyzmu
  • wymiana informacji naukowej
  • pomoc w szkoleniu młodej kadry naukowej poprzez wymianę stypendialną
  • organizowanie staży badawczych
  • organizowanie sympozjów i kursów szkoleniowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych
  • współpraca z istniejącymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi
<script>

Zamierzenia na najbliższe lata, to przede wszystkim kontynuacja kierunków i celów wypracowanych w minionym dziesięcioleciu. Ale „lepsze jest wrogiem dobrego” i dlatego, utrzymując ciągłość działań, będziemy poszukiwać możliwości intensyfikacji naszych działań w obszarach już przez Towarzystwo eksplorowanych i ich poszerzania na obszary pozostające dotychczas poza zakresem działalności Towarzystwa. Chcemy m.in. w większym stopniu uczestniczyć w koordynacji badań naukowych związanych z elektromagnetyzmem (np. w zakresie inżynierii bioelektromagnetycznej), podjąć próbę utworzenia własnych tematów badawczych, czy wpływać na procesy dydaktyczne, choćby przez ustanowienie konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z elektromagnetyzmem oraz przez naszych członków, pracowników naukow-dydaktycznych wyższych uczelni. Bardzo liczymu na aktywność naszych członków i wspieramy wszelkie inicjatywy zgodne z celami wyznaczonymi przez władze PTZE (Walne Zebranie Członków i Zarząd).